loader-img
loader-img-2

قربانی و ماهیت و کاربرد آن چ2 شمیز رقعی 900000 ریال

جایگاه
بنیادین و جهان شمول اشکال
متنوع قربانی در مذاهب مختلف
به عنوان حافظ انسجام اجتماعی و موجد روحی جمعی
در جامعه  از دیر باز
مورد توجه بسیاری از
اندیشمندان
علوم انسانی واقع شده است
در این کتاب چرایی و چگونگی برگزاری
مراسم قربانی به مثابه
ارتباط امر عرفی با امر
مقدس
در فرهنگ های مختلف
از منظر جامعه شناسان
انسان شناسان و روانشناسان برسی شده است