گزیده سیاست نامه شمیز چ5

شاهکارهای
ادب فارسی در این مجموعه به طرزی نو برای استفاده علاقه مندان، به ویژه دبیران و
دانشجویان، نشر می یابد. کوشش شده است متن ها هر چه درست تر نقل شده و به حل
دشواری های گوناگون آن ها هر چه بیشتر کمک شود که خواننده بتواند بدون کمک استاد
معانی و دقایق را دریابد. نویسنده و ارزش کار و همچنین مقام او در تاریخ ادب
فارسی نیز معرفی شده است. عرضه کنندگان، در تحقیق و تألیف و تدریس، سابقه و نام
و نشان دارند و از وجهه و اعتبار برخوردارند. ناشر نیز به سهم خود می کوشد حاصل
زحمات این محققان را از جهات فنی هماهنگ سازد و با بهره برداری از آخرین پیشرفت
های صنعت نشر کتاب، به صورتی پاکیزه و زیبا، در دسترس خواستاران بگذارد.