معمایی برای یک جنایت (عصرداستان)

 از آن زمان که قابیل ه هابیل را کشت و خودش را
مخفی کرد و اولین جنایت بشر را رقم زد که اگر همواره در عالم بشریت وجود داشته
است پس از قرن ها از آنجا که انسان موجودی ذاتن قصه گو و داستان‌پردازی از است
خباثت و جمعیت آدم‌های شرور را بهانه‌ای برای داستان‌سرایی قرار داد و به این
ترتیب جنایی نویسان به وجود آمدند تا جنایت را اغلب با انگیزه‌های مشخص و به طور
ساده انجام بپذیرد با قلم خود پیچیدگی کننده تا علاوه بر لعن پدیده‌ی ورزشی در
آثار خود با بهره گیری از حس کنجکاوی بشر و قدرت استدلال و استنتاج او شکلی از
یک اثر ادبی -هنری را به وجود آورند.