مناظره های هشام بن حکم چ1 شمیز

مناظره
گفت و گو برای کشف و از حال و اثبات حق از مصادیق جدال احسن است متکلمان
اسلامی  به منظور اثبات باورهای دینی و
دفاع است از این روش ها را به کار می برند از جمله برجسته ترین و مشهورترین
متکلمان شیعه در قرن دوم هجری که شامل حکم است که در فن مناظره مهارت بسیاری
داشته و مناظره های متعددی از او گزارش شده است بررسی و شناخت مناظره های وی از
جمله متعددی سودمند است از جمله آشنایی با سنت کلامی شیعه شناخته آرای کلامی
دانشمندان بزرگ شیعه در سده های نخستین معرفی متکلمان شیعه به نسل نو آشنایی با
فن گفتگو و مناظره و شناخت برتری و تمام بندی متکلمان شیعه بر دیگران این کتاب
در 5 فصل در بردارنده 23 مناظره از مناظره های هشام بن حکم بررسی و تحلیل محتوای
آنها هاست.