loader-img
loader-img-2

نقد جامعه شناختی و لوسی ین گولدمن (شمیز) چ1

تحلیل
رابطه ببین جامعه و اثر ادبی در قرن بیستم با دو رویکرد مجزا مواجه است از سویی
نقد جامعه شناختی ادبیات  را یکی از
عناطر تولیدی جامعه می داند در نتیجه بازتاب جامعه یا مشکلات ببین نویسنده و
محیط اطرافش را در ان مشاهده می کند  و
از دیگر سومنتقدان زیبایی شناسی دریافت هراثر ادبی را در برابر دریافت و پذیرش
مخاطب یا مخاطبان آن اثر قرار می دهند نظریه نخست در حقیقت وارث اندیشه های کارل
مارکس و ژرژ لوکاچ است که در نوشته های لوسی ین گولدمن متبلور می شود و با عنوان
نقد جامعه شناختی معروف است نظریه دوم بر پدیدار شناسی خواندن و افق انتظار
خواننده استوار است انتظاری که بی شک متاثر از زیبایی شناسی هر دوره هر عصر و هر
زمان است
کتاب حاضر به تحلیل نظریه های مرتبط با نقد جامعه شناختی می پردازد و تحول این
نقد را از قرن نوزدهم تا به امروز در کشور 
فرانسه  بررسی میکند