هوش نوآوری (هنر و شیوه رهبری نوآوری) چ1 شمیز

کتاب
هوش نوآوری به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توانیم کاری کنیم که افراد و
سازمان ها به صورت نظام مند و پایدار نوآور باشند. کلید موفقعیت نظام مند
اطمینان از این موضوع است که شیوه ها و فرهنگ سازمانی سبب پرورش و تقویت تفکر
نوآورانه می گردند. هدف این کتاب آن است که رهبرانی که بر تفکر نو آورانه تمرکز
دارند از دریچه ای نو به این موضوع بنگرند؛ به ویژه درمورد این موضوع که چگونه
می توانند ظرفیت نو آوری کارکنان و تیم های خود را افزایش دهند و تحقق بخشند.