سال گذشته در مارین باد (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی 180000ریال

 در مارلی باز نماینده جهان سوژه سرگردان است
روایتی فرانسوی از هزار توی سرگیجه آور کافکایی که آلن رنه طی آن نگاه خطی و تک
سویه به  جهان و تاریخ و سوژه را به سخره
می گیرد سوژه ای که همواره در پی چیزی روان است که از او خواهد گریخت.