زمان مصرف و زندگی روزمره (شهرداری) چ2 شمیز رقعی 600000 ریال