جولیوس سزار (گردونه تاریخ)(پرنده آبی) چ4 شمیز رقعی 270000 ریال

آن چه در مجموعه گردونه ی
تاریخ می آید گوشه هایی است از واقعیت های تاریخی و اعمال و افکار و تخیلات انسان ها
که خوب یا بد و مستقیم  یا غیر مستقیم بر سیر
تحولات سرزمین ها و جوامع گوناگون تاثیر نهاده است. هدف این مجموعه نه توضیح و تشریح
فنی و تبیین رویداد ها که بیان چگونگی وقایع و توصیف چهره های تاریخی با زبان ساده
اما مستند و تفکربرانگیز است به صورتی که به خصوص برای جواان و نیز بزرگسالان سودمند
و سرگرم کننده باشد.