کریستوف کلمب (گردونه تاریخ)(پرنده آبی) چ6 شمیز رقعی 210000 ریال

آن چه در مجموعه گردونه ی
تاریخ می آید گوشه هایی است از واقعیت های تاریخی و اعمال و افکار و تخیلات انسان
ها که خوب یا بد و مستقیم  یا غیر مستقیم
بر سیر تحولات سرزمین ها و جوامع گوناگون تاثیر نهاده است. هدف این مجموعه نه
توضیح و تشریح فنی و تبیین رویداد ها که بیان چگونگی وقایع و توصیف چهره های
تاریخی با زبان ساده اما مستند و تفکربرانگیز است به صورتی که به خصوص برای جواان
و نیز بزرگسالان سودمند و سرگرم کننده باشد.