زنان در آستانه فروپاشی عصبی (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی 150000

زنان در آستانه فروپاشی عصبی
فیلمی است خندهدار درباره روابط زن و مرد که قهرمان  فیلم پپا همانند قهرمانان سینمای مدرن از شخصیتی
خوش ساخت برخوردار است  مصائب ازدواج زنی
نیرومند و مستقل ساخته که با قرار گرفتن در مرکز دایره شخصیت های دیگر تصویر زنده
ای از جامعه معاصر اسپانیا پیش روی تماشاگر می گذارد کند و کاو دقیق آلمادوار در
روانشناسی فردی شخصیت ها موفقیتی بین المللی برای فیلم به ارمغان آورد.

پیتر ویلیام اوانز استاد
مطالعات اسپانیا در کالج کویین مری و وست فیلد در دانشگاه لندن در کتاب حاضر تحلیل
دقیقی از نگرش آلمادوار در خصوص  مسئله
سوژه و جنس و جنسیت ارائه می دهد و با بهره گیری از مفاهیم انتقادی و روانکاوانه
نشان می دهد که رنان در آستانه فیلمی است درباره سرشت خودکامه میل جنسی و آینه
تمام نمای اضطراب های حاکم بر خانواده و روابط انسان ها و نیز درباره امکان
دستیابی به آزادی فردی.