فن و هنر عکاسی شمیز چ 17 وزیری 600000 ریال

فن و هنر عکاسی رساله ای
است در تشریح مبانی عکاسی برای علاقه مندان و آغاز کنندگان راه توجه اصلی نویسنده
به عکاسی سیاه سفید است که خود با آن بزرگ شده به آن خو کرده و آن را عزیز و گرامی
می دارد.

حسن بزرگی کتاب سادگی و
مفهوم بودن مطالب آن است. آنچه نویسنده بر سبیل راهنمایی می گوید نکته هایی است که
خود در عمل با آن ها واجه شده است و با برخورداری از پشتوانه تجربی (تجربه) به خوانندگان
عرضه می کند.