موش باهوشه به مدرسه می رود (ماجراهای موش باهوشه) (پرنده آبی) چ2شمیز 260000 ریال

موش باهوشه اولین روز
مدرسه به کلاس خانم فبر می رود.

او از این که با بچه ها
در کلاس درس نشسته خوشحال است اما دوست دارد همه او را دانش آموز کلاس بدانند نه
حیوان دست آموز کلاس.