مثل یک ببر بخواب (پرنده آبی) چ2 زرکوب خشتی 490000 ریال