آفتاب پرست غمگین (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی 250000 ریال