شما غار بی چاره من را ندیده اید؟ (پرنده آبی) چ2 شمیز خشتی 220000 ریال