روی دماغ یک فیل گنده (پرنده آبی) چ2 شمیز خشتی 230000 ریال