حداکثر گرا، آمریکا در جهان از ترومن تا اوباما چ1 شمیز رقعی 980000 ریال