پسرک، خواب، بیداری (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 600000 ریال