1. خانه
  2. اخبار

حداکثرگرایی در برابر تعدیل‌گرایی

امیرعباس خوشکار پژوهشگر پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی در طی یادداشتی با عنوان «تقابل حداکثرگرا» در روزنامۀ هفت …