1. خانه
  2. اخبار

در خدمت فرهنگ و ادبیات فارسی

سیزدهم تیر 1400، پنجاه سال از درگذشت استاد محمد معین می‌گذرد؛ او را بیشتر با فرهنگ فارسی معین و ترجمهٔ اثر ایران …