1. خانه
  2. اخبار

نگاهی به نمایشنامۀ الکترا

کتاب «الکترا» نوشتۀ سوفوکل با ترجمۀ محمد سعیدی تجدید چاپ شد. الکترا شخصیتی در افسانه‌های یونان باستان است که …