1. خانه
  2. اخبار

داستان پُرهیاهوی «خشم و هیاهو»

به گزارش روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، از سال 1929 (1308) که ویلیام فاکنر کتاب خشم و هیاهو را نوشت تا زمانی که …