1. خانه
  2. اخبار

راهنمای سرگشتگانِ دکارت هم منتشر شد

به تازگی و به همت انتشارات علمی و فرهنگی و برگردان مهدی قنبری کتابی تازه در شرح و بررسی آرای فیلسوف بزرگ ابتدای …