1. خانه
  2. اخبار

«شهر و سینما در ایران» منتشر شد

کتاب «شهر و سینما در ایران» که به بررسی نسبت شهر و سینما و بازنمایی شهر در آثار سینمایی اختصاص دارد، به تازگی …