1. خانه
  2. اخبار

تحلیل شاهنامه با روانشناسی یونگ تجدید چاپ شد

کتاب «شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ» نوشتۀ اشرف خسروی پس از تداوم استقبال مخاطبان به منزل چهارم …