1. خانه
  2. اخبار

روستا زیر سایۀ شهر

ویلم فلور در کشاورزی ایران در دورة قاجار پیامدهای تجاری شدن و ادغام کشاورزی ایران در بازارهای جهانی را بررسی …

دانش‌نامه اقتصاد کشاورزی

مجله آگاهی نو در شماره سوم خود پرونده‌ای را به بررسی کتاب «کشاورزی ایران در دورۀ قاجار» پرداخته است. ویلم فلور …