1. خانه
  2. اخبار

تفسیر هگل و لکان با عینکی غیر از ژیژک

ما در این چند ساله تقریباً یکسره از عینک ژیژک به لکان و سپس رابطه او با هگل نگریسته‌ایم. به گمانــم وجهی که …