1. خانه
  2. اخبار

چاپی نو از کهن‌ترین نسخه سفرنامه‌ ناصر خسرو

«سفرنامه‌ ناصر خسرو بر پایه‌ کهن‌ترین نسخه موجود در کتابخانه لکهنو» به کوشش محمدرضا توکلی صابری از سوی …