دوپیتن یی، کلارافیولزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید