فرای، ریچارد نلسونزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید