صفدر تقی زاده و محمد علی صفریان



زادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید