نامورمطلق، بهمن/ اسداللهی تجرق، الله شکرزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید