کریستین سن، آرتورزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید