جان بایر ناسزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید