حسن دانایی و سید مهدی الوانیزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید