والاس براک وی و هربرت واینستاکزادروز
محل تولد
وفات
ملیت

پرسش خود را مطرح نمایید